WYJĄTKOWY JUBILEUSZ W WYJĄTKOWYM CZASIE

Rok 2021 miał być prawdziwym świętem ochotniczego pożarnictwa w Polsce, a wszystko to w związku z jubileuszem 100-lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. W jaki sposób ostatecznie będą przebiegały główne obchody jubileuszowe zależy w dużej mierze od sytuacji pandemicznej dlatego dzisiaj chcielibyśmy wszystkim zainteresowanym przybliżyć jak w praktyce wyglądają struktury, do których należy m.in. tuchowska jednostka oraz pozostałe jednostki z terenu naszej gminy. 

Na terenie gminy Tuchów zlokalizowanych jest 11 ochotniczych straży pożarnych działających jako stowarzyszenia i w oparciu o: ustawę prawo o stowarzyszeniach, ustawę o ochronie przeciwpożarowej oraz statuty zatwierdzone przez Walne Zebrania w poszczególnych osp. Każda z jednostek posiada swoje organy w postaci: Walnego Zebrania, który jest najwyższą władzą w osp, Zarządu, który kieruje bieżącą działalnością jednostki oraz Komisji Rewizyjnej sprawującej kontrolę nad prawidłowym funkcjonowaniem i działalnością m.in. zarządu. Zarówno Zarząd jak i Komisja Rewizyjna wybierane są na 5-letnie kadencje podczas Walnych Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych organizowanych co 5 lat.  

Ponieważ ZOSP RP jest stowarzyszeniem o rozbudowanych i stopniowych strukturach tj. gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, to każda z jednostek zlokalizowanych na terenie danej gminy posiada swoich przedstawicieli (wybieranych podczas Walnych Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych) wchodzących w skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP. W przypadku naszej jednostki aktualnie są to prezes – Łukasz Giemza i naczelnik – Grzegorz Wąs. Na poziomie gminnym wyróżniamy następujące organy: Zjazd Gminny, Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP, wspomniany już wyżej Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP i Gminną Komisję Rewizyjną.

Analogicznie do poziomu gminnego zbudowane są struktury powiatowe dlatego też w skład Zarządów Oddziałów Powiatowych Związku OSP RP wchodzą przedstawiciele wybrani przez poszczególne Zarządy Gminne. Wśród 3 członków ZOP ZOSP RP w Tarnowie, naszą gminę reprezentują druhowie: Mieczysław Kras (OSP w Mesznej Opackiej), Marcin Zbylut (OSP Jodłówce Tuchowskiej) oraz Łukasz Giemza (OSP w Tuchowie) a przewodniczącym Powiatowej Komisji Rewizyjnej jest druh Andrzej Witek (OSP w Tuchowie).

Dużo bardziej rozbudowane są struktury wojewódzkie gdyż na tym poziomie poza Zjazdem Wojewódzkim, Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, Zarządem Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP i Komisją Rewizyjną funkcjonują dodatkowe organy czyli Sąd Honorowy i Zarząd Wykonawczy. Także na tym poziomie struktur związkowych nasza gmina i nasza jednostka posiada swojego przedstawiciela, wybranego przez członków Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tarnowie i jest nim druh Łukasz Giemza (OSP w Tuchowie), który w strukturach wojewódzkich dodatkowo jest członkiem „Komisji do spraw młodzieży”.

Najwyższym w strukturach ZOSP RP jest poziom krajowy, w skład którego wchodzą następujące organy: Zjazd Krajowy, Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP, Zarząd Główny Związku OSP RP, Zarząd Wykonawczy, Główną Komisję Rewizyjną i Główny Sąd Honorowy.

2021 rok rozpoczyna kampanię sprawozdawczo-wyborczą. W bieżącym roku powinny zostać wybrane władze w poszczególnych jednostkach osp, władze gminne i powiatowe a w przyszłym roku władze wojewódzkie i krajowe. Niestety duży wpływ na przebieg tegorocznej kampanii ma sytuacja pandemiczna, która na razie skutecznie utrudnia przeprowadzenie Walnych Zebrań w poszczególnych jednostkach na terenie naszej gminy. Dotychczas Walne Zebrania przeprowadzane były w terminie do 31 marca jednak ze względu na panującą pandemię termin tegorocznych zebrań przedłużono do 30 września 2021 roku.

A w dalszej części, dla najbardziej wnikliwych czytelników, przedstawiamy informacje na temat działalności ZOSP RP zawarte na stronie internetowej zosprp.pl

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest ogólnopolskim, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem, które zrzesza Ochotnicze Straże Pożarne i inne osoby prawne w celu reprezentowania ich interesów oraz propagowania i realizacji celów statutowych.
Związek jest kontynuatorem chlubnych tradycji ruchu strażackiego wyrażających się w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służeniu Ojczyźnie. Wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wspiera różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, popularyzuje dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwija działalność artystyczną i sportową w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Celem Związku jest w szczególności:
– działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami,
– rzecznictwo i reprezentowanie członków Związku wobec organów administracji publicznej,
– wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zleconych przez organy administracji publicznej,
– współtworzenie i opiniowanie aktów normatywnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
– działanie na rzecz ochrony środowiska,
– informowanie o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach miejscowych oraz sposobach im zapobiegania,
– rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalnej,
– rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu,
– organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży.

Powyższe cele realizowane są przez:
– współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną, organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami,
– udzielanie pomocy OSP w wyposażeniu w sprzęt, zaopatrywanie w mundury, odznaki i dystynkcje oraz organizowanie szkoleń,
– gromadzenie środków finansowych,
– zapewnienie doradztwa prawnego w zakresie funkcjonowania OSP,
– mobilizowanie społeczeństwa do udziału w realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej,
– inicjowanie i organizowanie imprez sportowych oraz przeglądów dorobku amatorskiego ruchu artystycznego OSP,
– prowadzenie działalności wydawniczej, organizowanie wystaw, udzielanie pomocy w gromadzeniu eksponatów muzealnych,
– przedstawianie organom administracji publicznej wniosków dotyczących doskonalenia stanu ochrony przeciwpożarowej,
– popieranie wynalazczości i racjonalizacji w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej.
Comments are Closed