ZREALIZOWALIŚMY ZADANIE

„Zakup środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie”

Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchowie informuje o realizacji zadania pn.: „Zakup środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Zadanie zrealizowano w ramach “Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych”.

Koszt kwalifikowany: 21 300,00 zł

Kwota dotacji: 8 847,36 zł

Zadanie sfinansowane zostało ponadto:

  • ze środków prewencyjnych PZU S.A. w kwocie 7 000,00 zł
  • ze środków pozyskanych z Województwa Małopolskiego w wysokości 5 050,00 zł.
  • wkład własny OSP w Tuchowie wyniósł 402,64 zł.

W ramach zadania zakupiono:

  • Ubrania specjalne, dwuczęściowe – 6 szt.
  • Hełmy – 6 szt.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, dzięki którym udało się pozyskać środki finansowe na zakup ww. elementów umundurowania.

https://www.gov.pl/web/klimat

https://www.gov.pl/web/nfosigw

https://www.wfos.krakow.pl

https://www.owsp.pzu.pl/

https://www.malopolska.pl/




Comments are Closed